توضیحات

ASA5512-IPS-K9

ASA 5512-X with IPS, SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

ASA5525-IPS-K9

ASA 5525-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

ASA5515-IPS-K9

ASA 5515-X with IPS, SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

ASA5545-IPS-K9

ASA 5545-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

ASA5555-IPS-K9

ASA 5555-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

ASA5510-AIP10-K9

ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 5FE, 3DES/AES

ASA5520-AIP10-K9

ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-10, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

ASA5520-AIP20-K9

ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

ASA5520-AIP40-K9

ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

ASA5540-AIP20-K9

ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

ASA5540-AIP40-K9

ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

ASA5505-BUN-K9

ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES

ASA5505-50-BUN-K9

ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES

ASA5505-UL-BUN-K9

ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES

ASA5505-SEC-BUN-K9

ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

ASA5510-SEC-BUN-K9

ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES

ASA5510-BUN-K9

ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,3DES/AES

ASA5520-BUN-K9

ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

ASA5540-BUN-K9

ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

ASA5512-K9

ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

ASA5515-K9

ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

ASA5525-K9

ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

ASA5555-K9

ASA 5555-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

ASA5545-K9

ASA 5545-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

هنوز دیدگاهی داده نشده است

اولین نفری باشید که دیدگاه می کند “5500-5500 سری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.